Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public

 1. Organizareași funcționarea generală a Scolii Gimnaziale ,,Matei Gr. Vladeanu”  Candesti
 2. Programe și strategii ale Scolii Gimnaziale

1.1. Planuri manageriale

1.2. Graficul de asistenta la clase

1.3. Calendarul activităților educative – la nivelul scolii

1.4 Rapoarte de activitate

 1. Lista partenerilor Scolii Gimnaziale ,,Matei Gr. Vladeanu” şi a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat.
 1. Planșcolarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată
 2. Rețeaua scolara
 3. Aprobarea planului de şcolarizare
 4. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice;
 5. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi

 III. Curriculum

 1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ
 2. Structura anului şcolar în curs
 3. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene
 4. Graficul cercurilor pedagogice
 5. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative
 6. Grafice semestriale/ anuale de inspecțieșcolară
 7. Regulamente/ metodologiiși grafice privind organizarea olimpiadelorși concursurilor școlare
 8. Reglementări legale privind admiterea în învățământul liceal
 9. Metodologiiși calendare privind organizarea examenelor naționale, rezultatele examenelor
 10. Lista programelorși a proiectelor cu finanțare europeană derulate
 11. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic
 1. Resurse umane
 2. Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactice auxiliareși nedidactice, la nivelul  scolii
 3. Metodologiași calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniveristar
 4. Lista posturilor didactice rezervate/ vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
 5. Graficulședințelor publice de repartizare a posturilor
 6. Aprobări privind plata cu ora
 1. Planificare financiară și evidență contabilă
 2. Bugetul de venituriși cheltuieli pe an financiar
 3. Bilanț contabil și execuție financiară
 1. Investiții
 2. Documente privind inventarierea bunurilor şi valorilor.

VII. Secretariat –Registratură

 

Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unități școlare și alte unități subordonate

Conform ART. 12

(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele
informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac
parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele
economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate,
potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora
aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se
pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol
viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in
curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere
asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate
in proces;

 1. g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand
categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin
astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea
informatiilor.